Επικοινωνία-Υποστήριξη

Για την εφαρμογή Υποβολής Δικαιολογητικών:

Τηλ.: 2810347287, 2810347290, 2810302456

email: mail@kritis.pde.sch.gr

Για την διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του ΕΠΕΣ:

Τηλ.: 2810347280

email: stelexikritis@kritis.pde.sch.gr